SCHOWEK

Regulamin korzystania z serwisu na-nocleg.pl

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego i korzystania z bazy ofert na-nocleg.pl, określone są w nim prawa i obowiązki jego Użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora.

Definicje

Serwis (zwany na-nocleg.pl) - strony internetowe znajdujące się pod adresem na-nocleg.pl wraz z ich integralnymi częściami;
Administrator – marcinsky.pl
Użytkownik - każda osoba, która korzysta z serwisu na-nocleg.pl pod prawdziwym nazwiskiem/nazwą/firmą czy też pod pseudonimem.
Treści - tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, materiały multimedialne (audio i video) oraz odnośniki zewnętrzne do powyższych, publikowane w Serwisie przez Użytkownika;
Obiekt - obiekt służący do świadczenia usług i zaspokajania potrzeb związanych z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem (apartament, sanatorium, uzdrowisko, hotel, hostel, restauracja, pensjonat, kwatera prywatna, ośrodek wypoczynkowy, inny obiekt noclegowy lub wypoczynkowy);
Oferent - Użytkownik, który zamieszcza na Serwisie prezentację Obiektu

Zakładanie konta i publikacja oferty obiektu

 • Założenie konta w Serwisie przez Oferenta wiąże się z udostępnieniem mu Panelu Zarządzania obiektem i następuje automatycznie poprzez umieszczenie oferty w Serwisie na-nocleg.pl oraz wypełnienie obowiązkowych pól formularza.
 • Hasło do Panelu Zarządzania zostanie automatycznie wysłane na wskazany w formularzu adres e-mail.
 • Oferta może zostać opublikowana gdy wypełnione są wszystkie wymagane pola formularza tj. umieszczone są podstawowe dane kontaktowe oraz zawiera co najmniej trzy zdjęcia. Po akceptacji przez Administratora oferta będzie dostępna na stronach na-nocleg.pl
 • Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.
 • Korzystanie z naszych usług jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu.

Odpowiedzialność i zobowiązania

 • Oferent w pełni odpowiada za umieszczone w ofercie Treści, za kompletność, prawidłowość i prawdziwość informacji i danych oraz rzetelność oferty dodanego obiektu.
 • Dodając ofertę Oferent oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz pokrewne do zamieszczonych zdjęć i przyjmuje pełną odpowiedzialność za ich publikację w katalogu na-nocleg.pl.
 • Oferent zobowiązuje się na bieżąco aktualizować swoją ofertę.
 • Oferent jest zobowiązany do uniemożliwiania dostępu do swojego konta osobom trzecim.
 • Administrator nie odpowiada w jakikolwiek sposób za kompletność, prawidłowość, aktualność i prawdziwość informacji i danych zamieszczonych na stronie z prezentacją oferty obiektu Oferenta.
 • Dane kontaktowe umieszczone na prezentacji obiektu są widoczne dla wszystkich użytkowników internetu, dlatego Administrator nie odpowiada za ich niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie,
 • Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia takich danych, które będą publikowane niezgodnie z przeznaczeniem a także usunięcia Treści, które naruszałyby przepisy prawa lub stałyby w sprzeczności z dobrymi obyczajami.
 • Administrator dołoży wszelkich starań aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie serwisu, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak prezentacji oferty z przyczyn nie zależnych od Administratora (np. awarie serwera, włamania na serwer itp.)
 • Administrator nie udostępni w inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Oferentach jakimkolwiek osobom trzecim. Dane osobowe Oferentów mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Serwisu na-nocleg.pl oraz za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

Dodatkowe postanowienia

 • Dobrowolne umieszczenie jakichkolwiek danych (teksty, pliki graficzne i inne) poprzez formularze w Serwisie czy też wysłanie przez pocztę elektroniczną (mail) oznacza zgodę na ich przetwarzanie, modyfikowanie i publikowanie przez Serwis. Wycofanie zgody możliwe jest wyłącznie w formie pisemnej ( fax, list ). Nie wystarcza rezygnacja w formie ustnej. Usunięcie wszelkich informacji reklamowych z Serwisu na-nocleg.pl dokonywane jest najpóźniej w ciągu 48 godzin od otrzymania pisemnej dyspozycji od Oferenta.
 • Brak pisemnej dyspozycji ze strony Oferenta reklamowanej oferty, dla której zakończył się czas zleconej płatnej emisji, oznacza wyrażenie zgody na bezpłatną prezentację danych firmy i jej oferty (teksty, wszystkie elementy graficznej, itp.) z podaniem telefonów kontaktowych.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączenia Serwisu w celu jego udoskonalenia, poszerzania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Oferentów.
 • W przypadku naruszenia Regulaminu przez Oferenta, na-nocleg.pl może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać umowę z Oferentem poprzez usunięcie jego Konta. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia. W sytuacjach takiej Oferentowi nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Serwisu na-nocleg.pl.
 • Pakiety zakupione w czasie posiadania oferty w serwisie na-nocleg.pl stanowią świadczenie jednorazowe i nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci w przypadku rezygnacji z publikacji oferty lub odstąpienia od umowy.
Zabrania się:
 • kopiowania, powielania lub innego wykorzystywania w całości lub we fragmentach Treści zamieszczonych w Serwisie,
 • Wykorzystania formularzy kontaktowych do celów niezgodnych z przeznaczeniem a w szczególności do realizacji celów marketingowych,
 • Zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Oferentach bez ich wyraźnej zgody,
 • Zamieszczania Treści, które łamią przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, naruszają prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Obowiązkiem Oferenta jest publikowanie Treści w Serwisie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego